Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek informatikai együttműködéssel összefüggő legfontosabb kötelezettségei

Az E-ügyintézési tv. az együttműködő szervek (ilyennek minősül minden elektronikus ügyintézést biztosító szerv) számára az információátadás és a döntéshozatal, valamint a nyilatkozattétel tekintetében széles körű együttműködést ír elő. Kötelező elektronikus úton megkeresni azt az együttműködő szervet, amelynél az ügy elintézéséhez vagy az adott feladat ellátásához szükséges információ rendelkezésére áll, vagy amelynek döntése, nyilatkozata szükséges /E-ügyintézési tv. 60. § (1) bekezdés, 70. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés/.

Az együttműködés alapelvei az E-ügyintézési tv. szerint az alábbiak:

  • Az együttműködő szerv az ügy elintézéséhez vagy a feladatának ellátásához szükséges adatokat, iratokat, nyilatkozatokat, döntéseket az ügyfél terhelése nélkül maga szerzi be a másik együttműködő szervtől;
  • Az együttműködő szervek egymással elektronikus úton kommunikálnak;
  • Az informatikai rendszereket úgy kell kialakítani és fejleszteni, hogy elősegítsék az együttműködést;
  • Az informatikai együttműködés során a legegyszerűbb és legköltségkímélőbb megoldást kell választani;
  • Az informatikai együttműködés fő szabályként nem köthető ellenérték fizetéséhez;
  • Az együttműködéssel kapcsolatos rendelkezések nem érintik az adatvédelmi és titokvédelmi követelmények érvényesülését /E-ügyintézési tv. 52. §/.Ez alól két kivétel van:
  • Az együttműködő szervek közötti kapcsolattartás csak biztonságos elektronikus kapcsolattartás útján történhet, amely biztosítja a nyilatkozattevő azonosíthatóságát, a küldemény sértetlenségét, a küldemény kézbesítésének igazolását és a kézbesítés időpontjának megállapíthatóságát.
  • ha a kézbesítéshez jogszabály nem fűz jogkövetkezményt;
  • a tájékoztatás céljából történő elektronikus kapcsolattartás.

Az együttműködő szervek információátadási szabályzatot fogadnak el, amelyet legalább 15 nappal az információátadási szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt közzétesznek és elektronikusan megküldenek a Felügyeletnek /E-ügyintézési tv. 65. § (1) bekezdés/.