Elektronikus ügyintézésel kapcsolatos kérdések

Mi az elektronikus ügyintézési szolgáltatás és annak milyen szintjei vannak?

Az elektronikus ügyintézés a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő ellátása, az eközben felmerülő tartalmi és formai kezelési munkamozzanatok összessége.

Elektronikus ügyintézési szolgáltatásról beszélünk, amikor az ügyfél részére a szerv elektronikus úton teszi elérhetővé, továbbíthatóvá az ügy intézéséhez szükséges információkat.

Az e-ügyintézési szolgáltatások fejlettségük alapján öt szintre sorolhatók be.

  1. Elektronikus információnyújtás, tájékoztatás. A közigazgatási szerv honlapján lévő tájékoztatás az ügyintézésről, a szükséges dokumentumokról, nyitvatartási időről, egy adott üggyel kapcsolatos általános leírás.
  2. Egyirányú kapcsolat. Az ügyintézést biztosító szerv honlapjáról letölthetőek az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok, dokumentumok, azok beküldése ügyintézésre azonban hagyományos úton történik.
  3. Kétirányú kapcsolat, azaz az interaktivitás. Az űrlapok kitöltésére van online lehetőség, a kitöltött űrlapok hitelesíthetőek. Megtörténik a kitöltés ellenőrzése és a letöltött dokumentumokat azonosítási eljárás mellett vissza is lehet küldeni elektronikus formában. Vannak interaktivitást növelő szolgáltatások is pl.: fórum, online segítségnyújtás
  4. A teljes ügymenet elektronikus lefolytatására ad lehetőséget, beleértve a döntés közlését, kézbesítést és az egyes pénzügyi tranzakciókat, így például az illeték lerovását is.
  5. Személyre szabott, sok esetben automatikus e-ügyintézést folytathat az ügyfél.

Mikor vehet igénybe elektronikus ügyintézési szolgáltatást az ügyfél?

Az ügyfél jogosult az államigazgatási szervek, a helyi önkormányzatok, a jogszabály alapján közigazgatási jogkör gyakorlására feljogosított egyéb jogalanyok, a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal, az alapvető jogok biztosa, az ügyészség, a közjegyzők, a bírósági végrehajtók, a hegyközségek kivételével a köztestületek, a közüzemi szolgáltatók, a törvényben vagy kormányrendeletben elektronikus ügyintézésre kötelezett közfeladatot ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó jogalanyok előtti ügyekben elektronikus ügyintézésre.

Szintén jogosult elektronikus ügyintézésre az ügyfél az E-ügyintézési törvény szerinti elektronikus ügyintézését önkéntesen, a törvényben meghatározott feltételek szerint biztosító más intézményeknél is.

Mikor nem vehet igénybe elektronikus ügyintézési szolgáltatást az ügyfél?

Az e-ügyintézési szolgáltatás használata csak törvényben vagy kormányrendeletben korlátozható. Abban az esetben, amikor az ügyfél személyes megjelenése vagy egyes okiratok személyes benyújtása elengedhetetlen.

Nem lehet e-ügyintézést folytatni olyan eljárási cselekmények esetében sem, ahol az e-ügyintézés alapjában véve értelmezhetetlen. És akkor sem, ha nemzetközi szerződés vagy az EU közvetlenül kötelező jogi aktusa kizárja, illetve minősített adatot tartalmazó beadványt sem lehet e-ügyintézés keretében benyújtani.

Kinek kötelező az elektronikus ügyintézés igénybevétele?

Az e-ügyintézésre az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfél jogi képviselője, az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület és egyéb közigazgatási hatóság köteles. Néhány törvényben meghatározott esetben a fentieken túl az ügyfél vagy képviselője is köteles az e-ügyintézésre, de természetes személy csak törvényben kötelezhető erre.

Ki az elektronikus ügyintézés szempontjából az ügyfél?

Az ügyfél az elektronikus ügyintézést biztosító szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben ügyfélként, félként vagy az eljárás alanyaként, az eljárás egyéb résztvevőjeként, a szolgáltatás igénybe vevőjeként vagy ezek képviselőjeként részt vevő olyan személy vagy egyéb jogalany, aki vagy amely elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem minősül és az ügyben eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem tagja vagy alkalmazottja.