Információ átadási szabályzattal kapcsolatos kérdések

Hogyan kapcsolódik az információ átadási szabályzat az elektronikus ügyintézéshez? Mi miatt kell most (vagy év végéig) elkészíteni?

 Az E-ügyintézési tv. 65. § (1) bekezdése értelmében valamennyi együttműködő szerv információátadási szabályzatot köteles az információátadási szolgáltatás nyújtásának megkezdését (ténylegesen: 2018. január 1.) megelőzően legalább 15 nappal közzétenni, valamint megküldeni elektronikus úton a Felügyeletnek. Az első tervezeteket az E-ügyintézési törvény 109. § (3) bekezdése alapján kell megküldeni a Felügyelet részére.

 Az E-ügyintézési törvény harmadik része az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek egymás közötti elektronikus kapcsolatait szabályozza. A szabályozás lényege, hogy amennyiben valamely jogszabály - pl. egy eljárási törvény - az érintett szervek között valamiféle információáramlást ír elő - pl. a közigazgatási eljárásban a belföldi jogsegély jogintézménye - akkor az információáramlást elektronikusan, a törvényben szabályozott módon kell megvalósítani.

 Ebből következően szabályozási ok, kötelezettség miatt kell elkészíteni a szabályzatot. 

Egy adott rendszer adatait (amit több hivatal is központilag használ) miért nem a szoftver készítője adja meg?

 Az információátadási szabályzatok elkészítésének kötelezettjei az elektronikus ügyintézést biztosító szervek, valamint a felsőoktatási intézmények (a továbbiakban együtt: együttműködő szervek), melyek mindegyikének a saját információátadási szabályzatában kell rendelkeznie a vonatkozó jogszabályok által előírt kérdésekben. (E- ügyintézési t. 65. § (1) bekezdés) 

A jelenlegi állapotot vagy az E-ügyintézési tv hatálybalépésének dátuma szerinti állapotot kell rögzíteni az információátadási szabályzatban?

A jelen időszakban rendelkezésre álló információk tekintetében kell az információátadási szabályzatokat elkészíteni és véleményezés céljából a Felügyelet számára megküldeni.

 Az E-ügyintézési tv. 65. § (1) bekezdése szerint elkészítendő végleges információátadási szabályzatokban viszont a 2018. január 1-től irányadó információknak kell szerepelnie.

 Az információátadási szabályzatban az együttműködő szerv szakterületei (ügycsoportjai) tekintetében az az ASP-t vagy helyi közügyek programjait is értjük alatta?

 Az információátadási szabályzatban az ASP-től függetlenül azokat az ügycsoportokat kell szerepeltetni, melyek tekintetében az együttműködő szerv olyan döntéseket hoz, nyilvántartást vezet, amelyeket, mint adatgazda kezel és amely információforrásnak bizonyul harmadik személy számára. Az a tény, hogy a szervezet csatlakozik az ASP-hez, nem mentesíti az ilyen ügycsoportok felsorolását. Azt az esetet, amikor a szervezet valamely más szerv nyilvántartásába visz fel adatokat (pl: MÁK, KSH, NAV), nem kell feltüntetni.

Az információátadási szabályzatban „A nyilvántartások által …. nyilvántartott adatok köre” táblázatok az elemi adatokat milyen mélységig kell tartalmazza?

Amennyiben az együttműködő szerv vezet nyilvántartást, a nyilvántartások elemi adatainak rövid nevét kérjük feltüntetni (név, cím, stb., ahogy tárolják az információt) a későbbi informatikai feldolgozás megkönnyítése érdekében. Ehhez a fejlesztő informatikus támogatása szükséges.

 Ha nincs nyilvántartás, információátadás, azt is jelezni kell.

 Az információátadási szabályzatban „Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk köre, leírása” adatokat vagy meglévő dokumentációból informatikus, vagy annak hiányában a fejlesztő informatikus tudja megmondani!