Kapcsolódó jogszabályok

Törvények

2015 évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2013 évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

2003 évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

2009 évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2010 évi CLVII. törvény a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozott védelméről

1995 évi LXVI. törvény a közokiratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

 Kormány Rendeletek

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

43/2013. (II.19.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

137/2016. (VI.13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről

309/2011. (XII. 23) Korm. rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet a kormányzati célú hálózatokról

228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról

257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről

187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról

378/2016. (XII.2.) Korm. rendelet az egyes központi hivatalok és költésvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a kormányablakokról

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

Egyéb kapcsolódó jogszabályok

48/2016. (XI. 28.) BM rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások bejelentéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

15/2014. (IX. 5.) BM utasítás a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

41/2016. (X. 13.) BM rendelet a minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségét tanúsító szervezetekről és a kijelölésükre vonatkozó szabályokról

27/2014. (IV.18.) KIM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről