Kapcsolódó jogszabályok

Törvények

2015 évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2004 évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (2018.01.01-től hatályos a 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról)

2013 évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

2003 évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

2009 évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2010 évi CLVII. törvény a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozott védelméről

1995 évi LXVI. törvény a közokiratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

 Kormány Rendeletek

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

43/2013. (II.19.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

137/2016. (VI.13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó követelményekről

309/2011. (XII. 23) Korm. rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet a kormányzati célú hálózatokról

228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról

257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről

187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról

378/2016. (XII.2.) Korm. rendelet az egyes központi hivatalok és költésvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről

414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a kormányablakokról

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

Egyéb kapcsolódó jogszabályok

48/2016. (XI. 28.) BM rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások bejelentéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

15/2014. (IX. 5.) BM utasítás a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

41/2016. (X. 13.) BM rendelet a minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségét tanúsító szervezetekről és a kijelölésükre vonatkozó szabályokról

27/2014. (IV.18.) KIM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről