Tájékoztató az elektronikus ügyintézés biztosításával kapcsolatos legfontosabb határidőkről

2017. január 1-jén hatályba léptek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályaival, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezései.

Az ügyfél - törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni /E-ügyintézési tv. 8. § (1) bekezdés/.

Az E-ügyintézési tv. meghatározza az elektronikus ügyintézést biztosító szerveket /E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont/.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani és kötelesek az E-ügyintézési tv. szerinti informatikai együttműködésre. Az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnél (a továbbiakban: Felügyelet) bejelenthetik, hogy a feladat- és hatáskörükbe tartozó egyes ügyek vagy valamennyi ügy tekintetében 2018. január 1-jét megelőzően is vállalják az E-ügyintézési tv. szabályainak megfelelő elektronikus ügyintézés biztosítását vagy az informatikai együttműködést /E-ügyintézési tv. 108. § (1) bekezdés, 109. § (1) bekezdés/.

Az E-ügyintézési tv. meghatározza az elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek az említett jogszabályi rendelkezésekkel összefüggő feladatait és azokra nézve határidőket állapít meg:

  • 2017. június 30-ig ütemtervet kell készíteniük és megküldeniük a Felügyelet számára az elektronikus ügyintézés 2018. január 1-től történő biztosításával kapcsolatos feladataik teljesítésére vonatkozóan.
  • Ha az elektronikus ügyintézést 2017. január 1-jén már biztosítják, 2017. április 30-ig a Kormány által rendeletben meghatározott adatokat elektronikus úton, a Felügyelet által rendszeresített elektronikus űrlapon a Felügyelet számára be kell jelenteniük.
  • Az informatikai együttműködést - az információátadási szabályzat Felügyeletnek való megküldésével és közzétételével - 2018. január 1. előtt is vállalhatják. Információátadási szabályzataikat 2017. július 1-ig kötelesek előkészíteni és a Felügyeletnek véleményezés céljából megküldeni /E-ügyintézési tv. 108. § (3) és (4) bekezdés, valamint 109. § (2) és (3) bekezdés/.