Ütemtervvel kapcsolatos tájékoztató

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pontja alapján ez a kötelezettség a helyi önkormányzatra is kiterjed.

Azt, hogy ez tartalmilag mit jelent, az E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése határozza meg. E szerint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles olyan, elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer működtetésére, amely biztosítja legalább

   a) az ügyfél ügyintézési rendelkezésének lekérdezését,
   b) a személyre szabott ügyintézési felületen keresztül történő ügyintézés lehetőségét,
   c) elektronikus azonosításhoz kötött szolgáltatás nyújtása esetén a központi azonosítási ügynök szolgáltatáson keresztül elérhető elektronikus azonosítási megoldások ügyfél általi használatát,
   d) a Kormány rendeletében meghatározott biztonságos kézbesítési szolgáltatáson keresztül történő kézbesítést, a neki címzett üzenetek fogadását,
   e) az ügyfél által elektronikus úton tett jognyilatkozatok, elküldött iratok kézhezvételének jogszabályban meghatározott módon történő haladéktalan igazolását,
   f) a legalább fokozott biztonságú és közigazgatási követelményeknek megfelelő elektronikus aláírással ellátott, illetve elektronikus bélyegzővel ellátott elektronikus dokumentumok feldolgozását,
   g) e törvény szerint hitelesített dokumentumok előállítását,
   h) az ügyfél részére kézbesítendő iratok kézbesítését biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján,
   i) az eljárásért fizetendő terhek elektronikus fizetését, és
   j) az elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatással létrehozott elektronikus űrlapok kezelését.
 

Fentiek leegyszerűsítve tartalmilag azt jelentik, hogy az e-ügyintézésre kötelezett szervnek

 • biztosítania kell az ügyfelekkel folytatott, hiteles azonosításon alapuló, és a kézbesítés időpontját is hitelesen visszakereshető módon megvalósító elektronikus kommunikációt (ennek csak az E-ügyintézési tv.-ben meghatározott eljárási rendben kialakított és tartalmi követelményeknek megfelelően nyújtott szolgáltatások felelnek meg, tehát pl. egy egyszerű e-mail nem);
 • az így beérkezett dokumentumok hitelességének ellenőrzését és a törvényben meghatározott követelményeknek megfelelő hitelesítését;
 • az elektronikus fizetést, és
 • az elektronikus űrlapok kezelését.

Az itt felsorolt szolgáltatásokat a Kormány központi fejlesztések útján biztosítja az E-ügyintézési tv. 25. § (9) bekezdése, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) alapján. E szolgáltatások elnevezése a KEÜSZ vagy SZEÜSZ (Központi vagy Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatás). A központi fejlesztésre kijelölt szolgáltatót az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet jelöli ki, az R. pedig meghatározza a szolgáltatás, valamint annak igénybevétele részletszabályait.

Minden 2018. január 1-ig rendszercsatlakozó önkormányzat esetében az ASP által biztosított ELÜGY szolgáltatások és ASP szakrendszerek, amelyek az általa ellátott feladatok tekintetében „minimálisan” megfelelnek a törvényi előírásoknak.

Az E-ügyintézési törvénynek való önkormányzati oldali minimális megfelelés biztosításának alapkövetelményei:

Az elektronikus ügyintézés biztosításához kötelezően használandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (KEÜSZ):

 1. Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF):

A SZÜF a jogszabályban kijelölt szolgáltató által nyújtott olyan, az ügyfél által személyre szabható internetes alkalmazás, amely az azonosított ügyfél számára egységesen elérhető lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatok, eljárási cselekmények és egyéb kötelezettségek teljesítésére, az ügyfél által igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételére.

 1. Ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása (RNY):

Az RNY a személyek e-ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosultak felé megismerhetővé teszi. A szolgáltatás célja, hogy az állampolgárok - és később fokozatosan a szervezetek - számára lehetővé tegye rendelkezéseik megtételét, elsősorban az azonosítási és kapcsolattartási módokra, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan.

 1. Összerendelési Nyilvántartás (ÖNY):

Az ÖNY a személyiadat és lakcímnyilvántartásban, a központi idegenrendészeti nyilvántartásban valamint az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartásában szereplő valamennyi élő természetes személyre vonatkozóan összerendelési bejegyzést tartalmaz, és ahhoz rendelten tárolja az egyes szakrendszeri nyilvántartások által előállított és titkosított összerendelési kapcsolati kódokat. Az ÖNY keretében személyazonosításra szolgáló adatok tárolására nem kerül sor.

 1. Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ):

A KAÜ jogszabályban meghatározott azonosság ellenőrző ügynöki szolgáltatás egy speciális, állam által kötelezően nyújtott esete. A Szolgáltatás biztosítja a különböző szakrendszerek felé a közfeladatot ellátó szervezetek, valamint annak a Szolgáltatást igénybe vevő természetes személy alkalmazottjának, illetve állampolgárok azonosítását és – emelt szintű szolgáltatás esetében – a jogszabályi feltételek fennállása esetén a kért azonosító visszaadását az azonosítást kérő szakrendszer számára.

 1. Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás (BKSZ):

A BKSZ feladata az üzenet fogadásának igazolása, az üzenetek sértetlenségének biztosítása, az átvevő személyének igazolása, valamint a sikertelen kézbesítés igazolása. A BKSZ-en (a NISZ Zrt. szolgáltatásának korábbi megnevezése BEDSZ) történő kézbesítés ill. a küldemények fogadása a hivatali kapu igénybevételével biztosítható az elektronikus ügyintézést biztosító szervek számára.

 1. Általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír):

Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt elektronizálni, szakrendszeri ügyintézéssel támogatni. Ezekben az ügyekben az iratkezelési rendszerek tudják átvenni a munkafolyamat támogatását az ügy feldolgozása tekintetében. Mint központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás bevezetése az e-ügyintézési törvény hatálya alá tartozó szerveknél teszi lehetővé elektronikus ügyintézés kezdeményezését az állampolgárok felől.

 

A fentiek alapján az ASP ELÜGY portál és az ELÜGY szolgáltatások 2018. január 1-jétől az ASP projekt által biztosított szakrendszerek által lefedett ügyek intézéséhez biztosítják az E-ügyintézési tv.-nek való minimális megfelelést a fent felsorolt követelmények szerint, az ezen szakrendszerekhez kapcsolódóan biztosított strukturált iFORM űrlapok mellett, az azok által le nem fedett ügyek vonatkozásában pedig az e-Papír szolgáltatás biztosítja az elektronikus ügyintézést. Az e-Papír szolgáltatással történő ügyindítás esetén az önkormányzat hivatali kapujába érkező ügy automatikus érkeztetését az ASP iratkezelő szakrendszer biztosítja, a feldolgozása pedig az önkormányzat megfelelő folyamatai szerint zajlik. Az ASP ELÜGY portálon benyújtott elektronikus űrlapok automatikus érkeztetését (paraméterezéstől függően akár automatikus iktatását) szintén az ASP iratkezelő szakrendszer biztosítja, a feldolgozást pedig az ASP egyes szakrendszerei végzik el.

Ezáltal a 2018. január 1-jével csatlakozott önkormányzatok (beleértve a korábbi csatlakozottakat is) E-ügyintézési tv.-ben előírtaknak való alapszintű megfelelése biztosított lesz, a későbbiekben pedig a bővített ELÜGY szolgáltatások élesbe állásával további, a minimális elvárásokon felüli funkciók is megjelennek. Az ASP ELÜGY-höz külső szakrendszert nem lehet csatlakoztatni.

A 2019. január 1-ig rendszercsatlakozó önkormányzatok:

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet értelmében a 2019. január 1-ig rendszercsatlakozó önkormányzatok számára módszertani útmutató készül. A segédletek útmutatást biztosítanak az önkormányzatoknak, hogy az „átmeneti” (2018.01.01.-2019.01.01.) időszakban hogyan tudják megoldani az E-ügyintézési tv. minimális követelményeinek való megfelelést, azaz a fentiekben felsorolt szabályozott elektronikus szolgáltatásokat hogyan tudják manuálisan (böngészős módon) elérni és használni az ügyintézési folyamat során. Az ASP projekt csak szakmai támogatást, útmutatókat és segédleteket fog nyújtani az önkormányzatoknak 2019. január 1. előtt.

Az átmeneti időszakban az önkormányzatokra rótt követelmények teljesítését az alábbi módon látjuk megvalósíthatónak:

 • ezen önkormányzati körbe tartozó önkormányzatok 2018. január 1-éig egyenként csatlakoznak az e-Papír szolgáltatáshoz, de a hozzájuk kapcsolódó témacsoportokat, ügyköröket - az ASP-hez csatlakozottakhoz hasonlóan - központilag, az ASP konzorcium határozza meg és fogja össze a teljes érintett önkormányzati körre - így ezen ügykörök kapcsán biztosított a KAÜ, BKSZ, e-Papír és SZÜF használata.

A fent leírtakat informatikai fejlesztés nélkül lehet megvalósítani, hiszen az e-Papírhoz való csatlakozáshoz egy űrlap kitöltésére, egy Hivatali kapura és egy böngészős RNY igénylésre van szükség.

A fenti megoldás azonban csak azokra az esetekre, ügyekre alkalmazható, melyekre nincs formalizált nyomtatvány. Formalizált nyomtatvány azonban több önkormányzatnál több ügyre is van, ezekre jelenleg az ÁNYK űrlapok jelenthetnek – informatikai fejlesztést nem igénylő – megoldást, mely esetben szintén biztosított a KAÜ, BKSZ és SZÜF használata, későbbiekben pedig az iFORM.

Az interfésszel – 2019. január 1-ig – csatlakozó önkormányzatok:

Az interfésszel csatlakozó önkormányzatoknak önerőből kell megvalósítaniuk az
E-ügyintézési törvénynek való megfelelést
. Ennek értelmében az önkormányzat saját maga gondoskodik elektronikus ügyintézés megvalósításáról, az ASP projekt ahhoz nem ad támogatást.

Ütemtervkészítési kötelezettség

Az E-ügyintézési tv. 108. §-ának (3) bekezdése szerint az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetnek 2017. június 30-ig ütemtervet kell készíteni és azt a Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (a továbbiakban: EÜF) számára meg kell küldeni.

A kötelezettség minden önkormányzatot érint függetlenül az ASP csatlakozás időpontjától (2018.01.01 rendszercsatlakozással, 2019.01.01. rendszercsatakozással, és 2019.01.01 Interfész rendszercsatlakozással csatlakozók), és a csatlakozás módjától.

Az E-ügyintézési tv-nek való megfelelés érdekében a Belügyminisztérium segítséget nyújt az önkormányzatoknak a mellékelt 3 féle mintaütemterv elkészítésével.

A nyilatkozatot (mintaütemtervet) a jegyző aláírásával hitelesített formában kell megküldeni 2017. június 30-ig az EÜF számára a hivatali kapun keresztül, vagy az euf@bm.gov.hu e-mail címre.

Az ütemterv minták az alábbi hivatkozásokra kattintva tölthetők le:

Ütemterv az önkormányzati ASP-hez 2018. január 1-jéig rendszercsatlakozással csatlakozó önkormányzatok számára

Ütemterv az önkormányzati ASP-hez 2019. január 1-jéig interfész rendszercsatlakozással csatlakozó önkormányzatok számára

Ütemterv az önkormányzati ASP-hez 2019. január 1-jéig rendszercsatlakozással csatlakozó önkormányzatok számára